Zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Naša stránka dofoto-magazine.com rešpektuje vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré od vás môžeme získať na našej webovej stránke https://dofoto-magazine.com a na iných stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Osobné informácie žiadame iba vtedy, keď ich skutočne potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť službu. Zhromažďujeme ich zákonnými prostriedkami s vaším vedomím a súhlasom. V tomto texte vám bližšie vysvetlíme prečo tieto informácie zbierame a ako ich používame.

Zhromaždené informácie uchovávame iba tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu. Údaje, ktoré ukladáme, chránime komerčne prijateľnými prostriedkami, aby sme predišli strate a krádeži, ako aj pred neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovaním, použitím alebo úpravou.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Akékoľvek súbory cookie, ktoré nie sú potrebné na fungovanie webovej stránky a ktoré sa používajú výlučne na zhromažďovanie osobných údajov používateľa prostredníctvom analýzy, reklám alebo iného vloženého obsahu, sa označujú ako nepotrebné súbory cookie. Pred spustením týchto súborov cookie na vašej webovej stránke je potrebné získať súhlas používateľa.

Niektoré cookies sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Táto kategória obsahuje iba súbory cookie, ktoré zaisťujú základné a bezpečnostné funkcie webovej stránky. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné informácie.

Nezdieľame žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb verejne ani s tretími stranami, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Naše webové stránky dofoto-magazine.com môžu odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Nad obsahom a praktikami týchto stránok nemáme kontrolu a nemôžeme prijať zodpovednosť a ani zodpovednosť za ich príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o vaše osobné informácie s vedomím, že vám nebudeme schopní poskytnúť niektoré z vašich požadovaných služieb.

Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky sa bude považovať za akceptovanie našich postupov týkajúcich sa súkromia a osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s používateľskými údajmi a osobnými údajmi, kontaktujte nás na editorial@dofoto-magazine.com.

Táto politika je účinná od 1. mája 2020.

Nižšie nájdete naše Zmluvné podmienky.

Zmluvné podmienky

1. Podmienky

Vstupom na webovú stránku https://dofoto-magazine.com súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami, všetkými platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, máte zakázané používať alebo pristupovať na tieto stránky. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

2. Udelenie licencie

2.1. Povoľuje sa dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) webovej stránky dofoto-magazine.com na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a na základe tejto licencie nesmiete:

2.1.1. upravovať alebo kopírovať materiály;

2.1.2. používať materiály na akékoľvek nekomerčné a komerčné účely bez udelenia súhlasu dofoto-magazine.com. Akékoľvek verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné) je zakázané;

2.1.3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na stránke dofoto-magazine.com;

2.1.4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke záznamy; alebo

2.1.5. preniesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na ktoromkoľvek inom serveri.

2.2. Táto licencia sa automaticky skončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončená dofoto-magazine.com. Po ukončení prezerania týchto materiálov, alebo po ukončení tejto licencie, musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

3.1. Materiály na webovej stránke dofoto-magazine.com sa poskytujú „tak, ako sú“. dofoto-magazine.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky vrátane, okrem iného, ​​predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo porušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práva.
3.2. Ďalej dofoto-magazine.com nezaručuje ani nevyjadruje žiadne vyjadrenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webovej stránke alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

Spoločnosť dofoto-magazine.com ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia podnikania), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti používať materiály na dofoto-magazine.com, aj keď bola dofoto-magazine.com alebo jej oprávnený zástupca dofoto-magazine.com ústne alebo písomne ​​upovedomený o možnosti takejto škody. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály, ktoré sa objavujú na webovej stránke dofoto-magazine.com, môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. dofoto-magazine.com nezaručuje, že všetky materiály na tejto webovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne. dofoto-magazine.com môže kedykoľvek urobiť zmeny v materiáloch obsiahnutých na jeho webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Dofoto-magazine.com sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

dofoto-magazine.com nekontroluje všetky stránky prepojené na túto webovú stránku a nezodpovedá za obsah žiadnej takejto prepojenej stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že s jej obsahom stránka dofoto-magazine.com súhlasí. Používanie akejkoľvek takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

dofoto-magazine.com môže tieto podmienky poskytovania služieb pre svoju webovú stránku kedykoľvek bez upozornenia revidovať. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a vy neodvolateľne podliehate výlučnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo mieste.